Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.wortell.nl en op door Wortell verzonden e-mail.

 

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Wortell niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Wortell is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van aan Wortell gelieerde rechtspersonen.

Cookies

Als je onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel ‘cookie’ genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij tevens algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ons ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of emailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Intellectuele eigendommen

De internetsite is eigendom van Wortell. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Wortell of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wortell mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Wortell verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Wortell aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Wortell behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

E-mail

Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van Wortell. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.​

Servicevoorwaarden

Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Wortell zijn onze service voorwaarden van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden wordt op verzoek verstrekt, in ieder geval voordat je een overeenkomst met ons sluit. De Wortell Service voorwaarden zijn zo kort en helder mogelijk geformuleerd. Natuurlijk zijn er daarnaast nog een heleboel zaken die formeel geregeld moeten zijn, maar waar we eerlijk gezegd helemaal geen energie van krijgen. Die energie besteden we liever aan dingen die we leuk vinden: onze klanten blij maken met vooruitstrevende technologie. Omdat we dat doen hebben we de kleine lettertjes overigens bijna nooit nodig. We gebruiken ter aanvulling een set standaard algemene voorwaarden: de Nederland ICT voorwaarden.
Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Wortell zijn naast de Wortell service voorwaarden de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.