Ga naar content
Zoek op onderwerpen, blogs, diensten etc.

Onze vervanger voor TMG is bekend!

Blogs
13-3-2013

Met de keuze voor een vervanger voor TMG heeft Wortell haar beveiligingsstrategie volledig en kunnen wij doorpakken met het toekomstbestendig maken van de infrastructuren van onze klanten.

Zoals in mijnvoorgaande blogpost vermeld heeft Wortell intern sinds de aankondiging van het beeindigen van Forefront TMG 2010 een grote zoektocht gehouden naar eenpassende vervanging.

Het speerpunt van deze zoektocht lag op het vinden van een product dat alle bekendefunctionaliteiten van TMG aanbied en aansluit bij de visie waarbinnen optermijn de edge firewall als product overbodig zal zijn geworden.

Wortell heeftnamelijk op deze bovenstaande visie een strategie geformuleerd waarbij wijsamen met de klant vaststellen hoe de beveiligingsbehoefte er over 5 jaar uitzal zien en in hoeverre er nu reeds op ingespeeld kan worden op investerings-en beveiligingsbeleid. Denk hierbij aan het benoemen van zaken als het"Bring your own" concept en de technische invulling van het nieuwewerken. Het doel hiervan is om een roadmap te maken naar de toekomstigeinfrastructuur en daarmee direct in kaart te brengen welke knelpunten er zijnin het bereiken van de "edge firewall" -loze toekomst.

Deze knelpuntenzullen vanwege hun aard voor iedere klant verschillend zijn (zo zal het enebedrijf uit wettelijke overweging nog geen bedrijfsdata in de cloud mogenopslaan en zal een ander bedrijf genoodzaakt zijn strikte scheiding aan tebrengen in de datastromen van haar eindgebruikers) wat een grote mate vanflexibiliteit en een zekere modulariteit van het gekozen product noodzakelijkmaakt.

Temeer omdat in definanciële realiteit van het heden geen behoefte is aan een (des-)investeringvoor functionaliteit die niet gebruikt wordt.

Het uiteindelijkeproduct moest dus in staat zijn selectief de functionaliteiten van TMG tekunnen leveren op enkel die punten waar het nog niet mogelijk is een edgefirewall overbodig te maken of er binnen het Microsoft portfolio geen (voor deklant afdoende) oplossingen bestaan.

Na het beoordelenvan haast 40 verschillende producten heeft Wortell gekozen voor Sophos UTM omin deze behoeftes te voorzien.

Sophos UTM is eenmodulaire oplossing die op basis van licenties kan bestaan uit allerleionderdelen, lopend van een traditionele firewall, naar een reverse proxy, eenloadbalancer, een anti-spam oplossing of zelfs een WiFi controller.

Dit maakt hetproduct op functioneel vlak een goede match voor de wensen en eisen vanWortell.

 Daarnaast heeftSophos UTM in onze tests ook bewezen op beveiligingsvlak niets onder te doenvoor TMG, waarbij enkele onderdelen zoals Web Filtering zelfs op punten beterfunctioneren dan TMG.

Ook het feit datSophos UTM aangeboden kan worden als hardwarematige oplossing of als virtualappliance (virtualisatie op Hyper-V wordt ondersteund) maakt dit voor ons demeest ideale match.

Met deze keuze isook tevens het laatste onderdeel van onze beveiligingsstrategie voor detoekomst ingevuld en hebben wij alle middelen in huis om onze klanten te kunnenadviseren en begeleiden bij het toekomstbestendig maken van zowel hun IT beleidals hun infrastructuur.

Mocht u hier vragenover hebben of naar aanleiding van het bovenstaande geinteresseerd zijn in detoekomstbestendigheid van uw organisatie ('s infrastructuur) dan lichten wijdit uiteraard graag voor u toe.

Gelieve hiervoorcontact op te nemen met uw accountmanager of een e-mail te sturen aan sales@wortell.nl